‏اهداف و ساختار سازمانی‏

مرکز نوآوری لیزر

هدف سازمان انتخاب، گزینش و جذب مناسب ترین فرد جهت همکاری در جهت نیل به اهداف مرکز نوآوری می باشد که جذب نیرو به صورت تمام وقت و پاره وقت در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه انجام می پذیرد.
هدف ورود به مرکز نوآوری شناسایی و جذب طرحهای برتر که بر اساس معیارهای مرکز نوآوری به بالاترین میزان موفقیت و بازدهی خواهند رسید و برای رشد خود نیازمند حمایت مرکز نوآوری می باشند.
توجه:در این مرحله ،مبنای کلیه قضاوت ها اظهار متقاضی خواهد بود.لکن صحت این اظهارات ، توانایی گروه و کیفیت طرح از لحاظ مختلف در طی دوره استقرار و توسط ارزیابی های دوره ای مشخص خواهد شد.برای شاخص های ارزیابی طرحهای جدید و نحوه ارزیابی؛ با توجه به ماموریت و اهداف مرکز نوآوری، معیارهای انتخاب و پذیرش طرحهای جدید متقاضی استفاده از امکانات و حمایتهای مرکز نوآوری در پنج دسته کلی انتخاب شده است که عبارتند از:
  • ایده محوری
  • مشخصات تیم کاری
  • برنامه کاری
  • مشخصات اقتصادی و بازار
  • موارد حقوقی و قانونی
در هر یک از این دسته ها چندین زیرمعیار تعریف شده است تا بطور دقیق و تکرارپذیر طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان وابستگی طرح به شخص ارزیاب حداقل گردد. لازم به ذکر است که اهمیت و وزن هر معیار و زیرمعیار یکسان نبوده و برای ارزیابی چندین زیرمعیار به عنوان شرط لازم و ضروری تلقی شده و برای سایر زیرمعیارها وزن و امتیاز اختصاص داده شده است.طرحهایی که تمام زیرمعیارهای ضروری را دارا هستند، بر اساس امتیازی که از سایر زیرمعیارها کسب می کنند، در صورت کسب حداقل امتیاز، با یکدیگر مقایسه شده و بر اساس ظرفیت مرکز نوآوری پذیرفته می شوند.