دوره شتابدهی

مرکز نوآوری لیزر

دوره شتابدهی مرکز نوآوری لیزر ایران

دوره شتابدهی در مرکز نوآوری لیزر 6 ماه  و همراه با آموزش و اختصاص فضای کاری برای استارتاپ ها می باشد. استارت آپ ها در صورت نیاز به  250 میلیون ریال سرمایه نقدی نیز دسترسی خواهند داشت. پذیرش در این دوره براساس درخواست و گزینش انجام می پذیرد. تیم هایی که دارای ایده مناسب بوده یا نمونه اولیه از محصولشان ارائه نمایند در دوره شتابدهی حضور می یابند. در مقابل خدمات ارایه شده یا سرمایه گذاری اولیه، استارتاپ ها 5 تا 15 درصد از سهام خود را به مرکز نوآوری لیزر واگذار می کنند. تیم ها در طول دوره تحت نظر مشاوران و مربیان مرکز نوآوری لیزر بر روی توسعه، بهینه‌سازی و اجرای استراتژی بازاریابی، توسعه نقشه راه محصول، تهیه طرح کسب و کار و پیش بینی های مالی متمرکز خواهند بود.

download
download (1)

سرمایه اولیه

مرکز نوآوری لیزر در استارت آپ پذیرفته شده در شتابدهنده پس از موفقیت در دوره پیش شتابدهی مبلغ 250 میلیون ریال به تدریج و متناسب با پیشرفت کار سرمایه گذاری خواهد نمود. در مقابل مالکیت 5 تا 15 درصد از سهام استارآپ، به مرکز نوآوری لیزر واگذار خواهد شد. این مقدار سرمایه گذاری، هزینه های اولیه برای شروع و گسترش یک کسب و کار جدی را پوشش می‌دهد و به استارت آپ کمک می‌کند تا محصول خود را پس از تولید عرضه نماید.

آموزش و مشاوره

مرکز نوآوری لیزر ایران علاوه بر اینکه استارت آپ را در معرض معرفی به سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلی قرار می دهد، بواسطه انباشت دانش فنی بر آمده از سالها تحقیق و وجود آزمایشگاه ها و کارگاه های پیشرفته در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در دستیابی به دانش فنی و تکمیل فرایند طراحی محصول به استارت آپ کمک خواهد نمود. مشاورین مرکز نوآوری لیزر، تامین کالای تخصصی، دانش فنی، فنون مذاکره با مشتریان، جذب نیروی متخصص، نحوه ارائه کسب وکار خود به سرمایه گذار را آموزش خواهند داد. علاوه بر آن آموزش چابک سازی  کسب و کار، تهیه مدل کسب و کار، کمک به بازاریابی، ترویج فرهنگ تیمی، مدیریت مالی، امور حقوقی، چگونگی تامین مالی، بازاریابی منطقه ای و صادارات محصول و … در مرکز نوآوری لیزر به استارت آپ ها ارائه خواهد شد.

download (2)
download (3)

فضای کار

مرکز نوآوری لیزر ایران علاوه بر اینکه استارت آپ را در معرض معرفی به سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلی قرار می دهد، بواسطه انباشت دانش فنی بر آمده از سالها تحقیق و وجود آزمایشگاه ها و کارگاه های پیشرفته در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران در دستیابی به دانش فنی و تکمیل فرایند طراحی محصول به استارت آپ کمک خواهد نمود. مشاورین مرکز نوآوری لیزر، تامین کالای تخصصی، دانش فنی، فنون مذاکره با مشتریان، جذب نیروی متخصص، نحوه ارائه کسب وکار خود به سرمایه گذار را آموزش خواهند داد. علاوه بر آن آموزش چابک سازی  کسب و کار، تهیه مدل کسب و کار، کمک به بازاریابی، ترویج فرهنگ تیمی، مدیریت مالی، امور حقوقی، چگونگی تامین مالی، بازاریابی منطقه ای و صادارات محصول و … در مرکز نوآوری لیزر به استارت آپ ها ارائه خواهد شد.

شبکه سازی

برای استارت آپ ها پس از کسب موفقیت و شروع به تولید امکان حضور در شبکه ای از شرکت های دانش بنیان   و کارآفرینان حوزه لیزر در محل کارگاه های تولیدی مرکز نوآوری لیزر مهیا خواهد بود. این مهم از عوامل کلیدی موفقیت مرکز نوآوری لیزر در توسعه فناوری لیزر و رشد ارتقاء بخش خصوصی در کشور است.